PSM Podwale

Kandydat

Egzaminy wstępne 11-18 czerwca 2022

AKTUALNOŚCI REKRUTACYJNE

Szanowni Państwo.
Z radością przedstawiamy wyniki egzaminów wstępnych do PSM Podwale. Na liście znajdują się nazwiska kandydatów, którzy zostali przyjęci w poczet uczniów naszej Szkoły i od 1 września będą mogli rozpocząć naukę na Podwalu. Osoby te zapraszamy do obserwowania informacji, które pojawią się na stronie Szkoły w ostatnim tygodniu sierpnia.

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do Szkoły, to osoby, które:
zdały egzamin wstępny, ale nie zostały przyjęte ze względów organizacyjnych (brak miejsc)
nie zdały egzaminu wstępnego, w związku z czym ich kandydatura nie była rozpatrywana podczas ustalania listy osób przyjętych do Szkoły.
Z uwagi na brak zakwalifikowanych kandydatów do klasy fagotu i waltorni i trąbki jazzowej ogłaszamy dodatkowy nabór na te instrumenty. Kandydaci nieprzyjęci do szkoły (zarówno z powodu braku miejsc jak i z powodu niezakwalifikowania) mogą przystąpić do drugiego naboru 29 sierpnia. W ramach drugiego naboru można zdawać wyłącznie na fagot, waltornię i trąbkę jazzową. Aby wziąć udział w drugim naborze należy ponownie wypełnić kwestionariusz wpisując waltornię, fagot lub trąbkę jazzową w ramach wybranych specjalizacji. Kwestionariusz z dopiskiem „drugi nabór” należy przesłać na adres rekrutacja@psmpodwale.pl do dnia 5 sierpnia 2022 r. Nie ma potrzeby ponownego przesyłania zaświadczenia lekarskiego.

W ramach drugiego naboru komisja oceni predyspozycje kandydatów pod kątem gry na fagocie, waltorni lub trąbki jazzowej (jeśli będą grać na innym instrumencie) lub umiejętność gry na tych instrumentach (jeśli zaprezentują się na fagocie, waltorni lub trąbce). Kandydaci, którzy nie otrzymali wystarczającej liczby punktów lub nie zgłosili się na egzaminy teoretyczne w pierwszym terminie, będą zobowiązani przystąpić do egzaminów teoretycznych. Szczegółowe wyniki egzaminów można poznać podczas konsultacji z Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej w dniu 9 lipca w godz. 11:30- 15:30. Informacje te nie będą udzielane telefonicznie ani drogą mailową. Aby umówić się na konsultacje należy skontaktować się z sekretariatem Szkoły celem umówienia spotkania na konkretną godzinę według grafiku dostępnego tutaj.
– kontakt telefoniczy (czwartek, piątek, godz. 10:00 – 16:00 71 347 99 32695 300 088)
– kontakt mailowy (rekrutacja@psmpodwale.pl)

Lista kandydatów zakwalifikowanych
Lista kandydatów niezakwalifikowanych

Przypominamy, że kandydaci, którzy zdają na dwie specjalizacje, do dwóch różnych klas (np. pierwszej i trzeciej), zostali uwzględnieni w harmonogramie kandydatów do klas wyższych. Egzaminy do klas pierwszych odbędą się w przypadku takich kandydatów w ramach egzaminów z kształcenia słuchu i literatury muzycznej do klas wyższych. W przypadku egzaminu z literatury muzycznej przewidziany jest dodatkowy czas, dlatego kandydaci zdający jednocześnie do klasy pierwszej będą mogli zakończyć pisanie godzinę później, tj. o godzinie 17:00.

Harmonogram prób z akompaniatorami

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram egzaminów wstępnych. Prosimy o uważne zapoznanie się z każdą listą, by nie przeoczyć żadnego terminu. Przypominamy, że:
– egzamin teoretyczny do klas pierwszych składa się z dwóch części (pisemna i ustna)
– egzamin praktyczny do klasy rytmiki składa się z dwóch części (rytmika i improwizacja oraz fortepian dla rytmiki)
– egzaminy praktyczne dla większości kandydatów na dwie specjalizacje odbywają się przed dwiema komisjami, tzn. zdając np. na fortepian i obój należy osobno zaprezentować się przed komisją do klasy fortepianu i przed komisją do klasy oboju; wyjątek stanowią kandydaci, których oba wybory mają wspólną komisję (np. wiolonczela i kontrabas); prosimy zatem o dokładne sprawdzenie każdej listy
– egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych obejmują egzamin praktyczny i egzaminy z kilku przedmiotów ogólnomuzycznych, dlatego prosimy o szczegółowe prześledzenie każdej listy, aby nie doszło do przeoczenia

Harmonogram jest ostateczny – nie ma możliwości zmiany wyznaczonych terminów egzaminów.
Niestawienie się na którykolwiek egzamin jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w rekrutacji.

Egzaminy teoretyczne:
Przedmioty ogólnomuzyczne – harmonogram egzaminów wstępnych do klas I (część pisemna)
Przedmioty ogólnomuzyczne – harmonogram egzaminów wstępnych do klas I (część ustna)
Przedmioty ogólnomuzyczne – harmonogram egzaminów kwalifikacyjnych do klas wyższych niż pierwsza
Wykaz egzaminów kwalifikacyjnych z teorii muzyki dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza
Kandydaci, którzy zdają na dwie specjalności, do dwóch różnych klas (np. pierwszej i trzeciej), zostali uwzględnieni w harmonogramie kandydatów do klas wyższych. Egzaminy do klas pierwszych odbędą się w przypadku takich kandydatów w ramach egzaminów z kształcenia słuchu i literatury muzycznej do klas wyższych.

Egzaminy praktyczne:
Rytmika – harmonogram egzaminów wstępnych
Wokalistyka – harmonogram egzaminów wstępnych
Instrumentalistyka jazzowa – harmonogram egzaminów wstępnych
Instrumentalistyka (instrumenty dęte i perkusja) – harmonogram egzaminów wstępnych
Instrumentalistyka (instrumenty strunowe) – harmonogram egzaminów wstępnych
Instrumentalistyka (instrumenty klawiszowe) – harmonogram egzaminów wstępnych

Harmonogram prób z akompaniatorami zostanie opublikowany w czwartek, 9 czerwca o godz. 18:00.Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu ogłasza nabór w drodze egzaminu konkursowego na następujące specjalności:

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie posiada więcej niż 23 lata. W przypadku kandydatów ubiegających się o miejsce w klasie śpiewu solowego, preferowane są osoby powyżej 17. roku życia (ze względu na dojrzałość głosu).

Egzaminy odbędą się w siedzibie Szkoły i obejmują:

 1. Egzamin praktyczny
  • z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych dla specjalności
  instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i wokalistyka,
  • z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (na fortepianie) oraz egzamin sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej i rytmiki dla specjalności rytmika.
 2. Egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu oraz pisemny z ogólnej wiedzy muzycznej. Podczas egzaminów sprawdzana będzie wiedza i umiejętności kandydatów z zakresu szkoły muzycznej I stopnia. Nie wymagamy dyplomu ukończenia szkoły.

Skan lub czytelne zdjęcie wypełnionych dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@psmpodwale.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony kwestionariusz,
• zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole
muzycznej, wydane w okresie od dnia 1.03.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. przez lekarza POZ lub
lekarza specjalistę.

Dodatkowe załączniki:

• śpiew solowy – zaświadczenie od audiologa i foniatry,
• rytmika – zaświadczenie lekarskie o prawidłowej budowie ciała,
• kandydaci, którzy poprosili o przydzielenia akompaniatora – nuty.


Aby wziąć udział w lekcjach przygotowawczych do egzaminów wstępnych z teorii muzyki, należy wypełnić poniższe formularze. Można zapisać się na dowolną liczbę lekcji. Liczba miejsc w salach jest ograniczona, dlatego w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, prosimy o niezwłoczne przesłanie informacji na adres rekrutacja@psmpodwale.pl.

piątek, 3 czerwca, godz. 19:00 – 19:45, sala koncertowa (Anna Maria Mbayo)

piątek, 13 maja, godz. 18:50 – 19:35, sala 3.17 (Danuta Dziubek)- brak miejsc, zapisy zamknięte
wtorek, 17 maja, godz. 19:30 – 20:15, sala 3.16 (Anna Maria Mbayo) – brak miejsc, zapisy zamknięte
poniedziałek, 23 maja, godz. 17:00 – 17:45, sala 3.16 (Zygmunt Komuszyna) – brak miejsc, zapisy zamknięte
czwartek, 2 czerwca, godz. 16:20 – 17:05, sala 0.17 (Karolina Gołębiowska) – brak miejsc, zapisy zamknięte

Kandydaci do klasy rytmiki! Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że częścią egzaminu praktycznego, obok improwizacji i rytmiki, jest wykonanie na fortepianie przygotowanych utworów.


Dodatkowe informacje

 • Kandydat/ka może przystąpić do egzaminów najwyżej na dwie specjalizacje.
 • W szczególnych przypadkach Szkoła może zapewnić kandydatom pianistę – akompaniatora. Prośbę o przydział akompaniatora należy zaznaczyć w kwestionariuszu. Nuty akompaniamentu należy wysłać wraz z kwestionariuszem na adres rekrutacja@psmpodwale.pl.
 • Kandydaci zdający do klasy wyższej niż pierwsza zobowiązani są do kontaktu mailowego z kierownikiem Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych – Danutą Dziubek (danuta.dziubek@psmpodwale.pl).
 • Imienny harmonogram egzaminów wstępnych zamieszczony będzie w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej w dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 15:00. Harmonogram jest ostateczny – nie ma możliwości zmiany wyznaczonych terminów egzaminów.
 • Lista osób, które zdały egzamin wstępny zostanie wywieszona w dniu 25 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej Szkoły – lista ta nie jest jednoznaczna z listą osób przyjętych do Szkoły.
 • Lista osób przyjętych do Szkoły zostanie wywieszona w siedzibie Szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej Szkoły w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 14:00
 • Osoby zainteresowane przyjęciem do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych szczegółowe informacje znajdą na stronie internetowej www.pbsa.pl
 • w kwestii opłat za pobieranie nauki przez osoby niebędące obywatelami polskimi obowiązuje Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi.  Z opłat są zwolnieni m.in. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin. Szczegóły można znaleźć tutaj.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wykaz specjalności i specjalizacji

InstrumentalistykaInstrumenty smyczkowe,
gitara i harfa
skrzypce*, altówka*, wiolonczela*, kontrabas, gitara*, harfa
Instrumenty dęte i perkusjaflet*, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja
Instrumenty klawiszowe i akordeonfortepian*, organy, akordeon, klawesyn
Instrumentalistyka jazzowafortepian jazzowy*, kontrabas jazzowy**, perkusja jazzowa**, trąbka jazzowa*, saksofon jazzowy*, puzon jazzowy**
Rytmika
Wokalistyka
Istnieje możliwość podjęcia nauki gry na instrumentach dawnych: klawikord, skrzypce barokowe, viola da gamba, flet podłużny, flet traverso.

* wymagane są posiadanie umiejętności gry na wskazanym instrumencie na poziomie
absolwenta szkoły muzycznej I st.;
** wymagane są podstawy gry na instrumencie.

Przewidziane są spotkania organizacyjne z kierownikami:

Anna MendykRytmika9 maja od godz. 17:00
prof. Bogdan MakalŚpiew solowy9 maja od godz. 17:00
Krystyna WojciechowskaInstrumenty dęte i perkusja9 maja od godz. 17:00
Adam JezierzańskiInstrumenty klawiszowe i akordeon9 maja od godz. 17:00
Marek PolitańskiInstrumenty smyczkowe, gitara i harfa9 maja od godz. 17:00
Anna Maria MbayoInstrumenty jazzowe9 maja od godz. 17:00
Danuta DziubekPrzedmioty ogólnomuzyczne9 maja od godz. 18:45

Dodatkowych informacji udzielają kierownicy i nauczyciele koordynujący pracę sekcji:

Danuta DziubekPrzedmioty ogólnomuzycznedanuta.dziubek@psmpodwale.pl
pn 18:45 – 19:30, sala 3.17
Anna MendykRytmikaanna.mendyk@psmpodwale.pl
wt 17:45 – 18:30, sala 0.11
prof. Bogdan MakalŚpiew solowybogdan.makal@psmpodwale.pl
wt 14:00 – 14:45, sala 1.17
Krystyna WojciechowskaInstrumenty dęte i perkusjakrystyna.wojciechowska@psmpodwale.pl
pn 17:15 – 18:00, sala 0.02
Adam JezierzańskiInstrumenty klawiszowe i akordeonadam.jezierzanski@psmpodwale.pl
czw 17:30 – 18:15, sala 2.20
Marek PolitańskiInstrumenty smyczkowe, gitara i harfamarek.politanski@psmpodwale.pl
wt 14:45 – 15:30, sala 2.09
Łukasz BzowskiInstrumenty jazzowelukasz.bzowski@psmpodwale.pl
Lekcje przygotowawcze

Rytmika
 • 1 czerwca 2022 r. o godz. 17:15 sala 0.11
 • 8 czerwca 2022 r. o godz. 17:15 sala 0.11
  prosimy o przybycie na zajęcia z luźnym kostiumem do ćwiczeń ruchowych

W związku z sytuacją pandemiczną terminy podane w informatorze mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie www.psmpodwale.pl w zakładce “Kandydat”.

Dokumenty do pobrania:

Informator (maj)
Kwestionariusz
Przedmiot główny – wymagania (maj)
Teoria muzyki – wymagania