PSM Podwale

Kandydat

Poniższe informacje dotyczą egzaminów wstępnych na rok szkolny 2022/2023.Informacje na temat naboru na rok szkolny 2023/2024 zostaną opublikowane w późniejszym terminie.Egzaminy wstępne 11-18 czerwca 2022

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu ogłasza nabór w drodze egzaminu konkursowego na następujące specjalności:

O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat i nie posiada więcej niż 23 lata. W przypadku kandydatów ubiegających się o miejsce w klasie śpiewu solowego, preferowane są osoby powyżej 17. roku życia (ze względu na dojrzałość głosu).

Egzaminy odbędą się w siedzibie Szkoły i obejmują:

 1. Egzamin praktyczny
  • z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych dla specjalności
  instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i wokalistyka,
  • z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (na fortepianie) oraz egzamin sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej i rytmiki dla specjalności rytmika.
 2. Egzamin pisemny i ustny z kształcenia słuchu oraz pisemny z ogólnej wiedzy muzycznej. Podczas egzaminów sprawdzana będzie wiedza i umiejętności kandydatów z zakresu szkoły muzycznej I stopnia. Nie wymagamy dyplomu ukończenia szkoły.

Skan lub czytelne zdjęcie wypełnionych dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@psmpodwale.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 r.

Wymagane dokumenty:

• wypełniony kwestionariusz,
• zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole
muzycznej, wydane w okresie od dnia 1.03.2022 r. do dnia 31.05.2022 r. przez lekarza POZ lub
lekarza specjalistę.

Dodatkowe załączniki:

• śpiew solowy – zaświadczenie od audiologa i foniatry,
• rytmika – zaświadczenie lekarskie o prawidłowej budowie ciała,
• kandydaci, którzy poprosili o przydzielenia akompaniatora – nuty.


Aby wziąć udział w lekcjach przygotowawczych do egzaminów wstępnych z teorii muzyki, należy wypełnić poniższe formularze. Można zapisać się na dowolną liczbę lekcji. Liczba miejsc w salach jest ograniczona, dlatego w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach, prosimy o niezwłoczne przesłanie informacji na adres rekrutacja@psmpodwale.pl.

piątek, 3 czerwca, godz. 19:00 – 19:45, sala koncertowa (Anna Maria Mbayo)

piątek, 13 maja, godz. 18:50 – 19:35, sala 3.17 (Danuta Dziubek)- brak miejsc, zapisy zamknięte
wtorek, 17 maja, godz. 19:30 – 20:15, sala 3.16 (Anna Maria Mbayo) – brak miejsc, zapisy zamknięte
poniedziałek, 23 maja, godz. 17:00 – 17:45, sala 3.16 (Zygmunt Komuszyna) – brak miejsc, zapisy zamknięte
czwartek, 2 czerwca, godz. 16:20 – 17:05, sala 0.17 (Karolina Gołębiowska) – brak miejsc, zapisy zamknięte

Kandydaci do klasy rytmiki! Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że częścią egzaminu praktycznego, obok improwizacji i rytmiki, jest wykonanie na fortepianie przygotowanych utworów.


Dodatkowe informacje

 • Kandydat/ka może przystąpić do egzaminów najwyżej na dwie specjalizacje.
 • W szczególnych przypadkach Szkoła może zapewnić kandydatom pianistę – akompaniatora. Prośbę o przydział akompaniatora należy zaznaczyć w kwestionariuszu. Nuty akompaniamentu należy wysłać wraz z kwestionariuszem na adres rekrutacja@psmpodwale.pl.
 • Kandydaci zdający do klasy wyższej niż pierwsza zobowiązani są do kontaktu mailowego z kierownikiem Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych – Danutą Dziubek (danuta.dziubek@psmpodwale.pl).
 • Imienny harmonogram egzaminów wstępnych zamieszczony będzie w siedzibie Szkoły oraz na stronie internetowej w dniu 7 czerwca 2022 r. o godz. 15:00. Harmonogram jest ostateczny – nie ma możliwości zmiany wyznaczonych terminów egzaminów.
 • Lista osób, które zdały egzamin wstępny zostanie wywieszona w dniu 25 czerwca 2022 r. o godz. 14:00 w siedzibie Szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej Szkoły – lista ta nie jest jednoznaczna z listą osób przyjętych do Szkoły.
 • Lista osób przyjętych do Szkoły zostanie wywieszona w siedzibie Szkoły oraz opublikowana na stronie internetowej Szkoły w dniu 8 lipca 2022 r. o godz. 14:00
 • Osoby zainteresowane przyjęciem do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych szczegółowe informacje znajdą na stronie internetowej www.pbsa.pl
 • w kwestii opłat za pobieranie nauki przez osoby niebędące obywatelami polskimi obowiązuje Zarządzenie Dyrektora CEA z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi.  Z opłat są zwolnieni m.in. posiadacze Karty Polaka lub osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin. Szczegóły można znaleźć tutaj.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Wykaz specjalności i specjalizacji

InstrumentalistykaInstrumenty smyczkowe,
gitara i harfa
skrzypce*, altówka*, wiolonczela*, kontrabas, gitara*, harfa
Instrumenty dęte i perkusjaflet*, obój, klarnet, saksofon, fagot, trąbka, róg, puzon, tuba, perkusja
Instrumenty klawiszowe i akordeonfortepian*, organy, akordeon, klawesyn
Instrumentalistyka jazzowafortepian jazzowy*, kontrabas jazzowy**, perkusja jazzowa**, trąbka jazzowa*, saksofon jazzowy*, puzon jazzowy**
Rytmika
Wokalistyka
* wymagane są posiadanie umiejętności gry na wskazanym instrumencie na poziomie
absolwenta szkoły muzycznej I st.;
** wymagane są podstawy gry na instrumencie.

Przewidziane są spotkania organizacyjne z kierownikami:

Anna MendykRytmika9 maja od godz. 17:00
prof. Bogdan MakalŚpiew solowy9 maja od godz. 17:00
Krystyna WojciechowskaInstrumenty dęte i perkusja9 maja od godz. 17:00
Adam JezierzańskiInstrumenty klawiszowe i akordeon9 maja od godz. 17:00
Marek PolitańskiInstrumenty smyczkowe, gitara i harfa9 maja od godz. 17:00
Anna Maria MbayoInstrumenty jazzowe9 maja od godz. 17:00
Danuta DziubekPrzedmioty ogólnomuzyczne9 maja od godz. 18:45

Dodatkowych informacji udzielają kierownicy i nauczyciele koordynujący pracę sekcji:

Danuta DziubekPrzedmioty ogólnomuzycznedanuta.dziubek@psmpodwale.pl
pn 18:45 – 19:30, sala 3.17
Anna MendykRytmikaanna.mendyk@psmpodwale.pl
wt 17:45 – 18:30, sala 0.11
prof. Bogdan MakalŚpiew solowybogdan.makal@psmpodwale.pl
wt 14:00 – 14:45, sala 1.17
Krystyna WojciechowskaInstrumenty dęte i perkusjakrystyna.wojciechowska@psmpodwale.pl
pn 17:15 – 18:00, sala 0.02
Adam JezierzańskiInstrumenty klawiszowe i akordeonadam.jezierzanski@psmpodwale.pl
czw 17:30 – 18:15, sala 2.20
Marek PolitańskiInstrumenty smyczkowe, gitara i harfamarek.politanski@psmpodwale.pl
wt 14:45 – 15:30, sala 2.09
Łukasz BzowskiInstrumenty jazzowelukasz.bzowski@psmpodwale.pl
Lekcje przygotowawcze

Rytmika
 • 1 czerwca 2022 r. o godz. 17:15 sala 0.11
 • 8 czerwca 2022 r. o godz. 17:15 sala 0.11
  prosimy o przybycie na zajęcia z luźnym kostiumem do ćwiczeń ruchowych

W związku z sytuacją pandemiczną terminy podane w informatorze mogą ulec zmianie. Aktualne informacje dotyczące rekrutacji dostępne będą na stronie www.psmpodwale.pl w zakładce “Kandydat”.

Dokumenty do pobrania:

Informator (maj)
Kwestionariusz
Przedmiot główny – wymagania (maj)
Teoria muzyki – wymagania