PSM Podwale

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.psmpodwale.pl

Data publikacji strony internetowej: 31.03.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, ze względu na potrzebę publikacji w pożądanym formacie, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo,
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia:

  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone bądź, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot nie jest uprawiony są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 5) ustawy o dostępności cyfrowej),
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności (wyłączenie na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4) ustawy o dostępności cyfrowej).

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej webmaster@psmpodwale.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 71 346 02 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obsługa osób niepełnosprawnych.

Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. 2017 poz. 1824) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu informuje, że osoby uprawnione, tj. doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, które zainteresowane są załatwieniem sprawy urzędowej w placówce, mogą skorzystać z przysługującego im uprawienia wyboru środka wpierającego komunikowanie się, tj.:

Zgodnie z art. 12 cytowanej na wstępie ustawy osoba uprawniona, jest zobowiązana zgłosić do szkoły chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie należy przesłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@psmpodwale.pl, w formie papierowej na adres szkoły lub telefonicznie (71 346 02 10).

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. 2020 poz. 426) przybywające do szkoły w celu załatwienia spraw przyjmowane są poza kolejnością.

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. im. Ryszarda Bukowskiego mieści się w dwóch czterokondygnacyjnych budynkach przy ul. Podwale 68 i 69, 50-449 Wrocław, na łuku ulicy, pomiędzy ulicami Komuny Paryskiej /od północy/ i Dworcową /od południa/.

Dla osób przeznaczone jest wejście do budynku od ulicy Podwale nr 69 /przy cisach/.

Drzwi wejściowe metalowe główne do przedsionka oraz drzwi drewniane – wejście do sieni są przeszklone. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Od wejścia z bramy chodnika ulicy do drzwi metalowych prowadzi ścieżka brukowa o wyrównanych poziomach /chodnik ulicy – drzwi wejściowe, ułatwiająca poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku, lokomocji.

Portiernia Szkoły znajduje się w sieni na parterze, przy windzie, po lewej stronie.

Sekretariat znajduje się w dużej sali na I piętrze bud. nr 68, oznaczony jako „Sekretariat”. Na I piętro można dostać się za pomocą windy.

W Sekretariacie Szkoły uczeń, rodzic, osoba zainteresowana może złożyć podanie i inne dokumenty oraz uzyskać niezbędne informacje. W przypadku potrzeby spotkania w indywidualnej sprawie pracownik sekretariatu umawia spotkanie na bieżąco /jeżeli jest taka możliwość / lub w oznaczonym terminie.

Korytarze i drzwi są dostosowane dla osób na wózkach. W budynku znajdują się dwie windy dostępne dla osób na wózku, rodziców z wózkiem dziecięcym. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem brajla. Przycisk alarmowy oznaczony na żółto z wytłoczonym dzwonkiem. W windzie, w bud.68, są podawane komunikaty słowne w języku polskim. Windy zatrzymują się na parterze, półpiętrze, piętrach oraz na kondygnacji podziemnej.

Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych /łącznie 8 toalet/ znajdują się na parterze i piętrach: w budynku nr 68 przy hallu, w budynku nr 69, na końcu korytarza i dodatkowo w piwnicy. W toaletach dla osób niepełnosprawnych brak systemu przywoławczego, umożliwiający wezwanie pomocy. W każdej toalecie dla osób niepełnosprawnych jest przestrzeń manewrowa. Miska ustępowa umieszczona jest na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka wyposażona jest w specjalną baterię dla niepełnosprawnych /automatyczną/, uchylne lustro oraz poręcze.

Przy budynku brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsca parkingowe – ogólnodostępne, znajdują się w odległości około stu metrów od wejścia do budynku, na parkingu wzdłuż ulicy Podwale. Nie jest możliwe zaparkowanie pojazdu przed budynkiem – istniejąca ścieżka rowerowa z wysepką wzdłuż ulicy.

W przypadku konieczności chwilowego zatrzymania pojazdu przed budynkiem, w celu przygotowania do transportu osoby niepełnosprawnej, wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu /minimum 1 dzień/, w celu zdemontowania pionowych barier chodnikowych. Uzgodnienie na numer 71 346 02 10 lub e-mail: sekretariat@psmpodwale.pl

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń jest możliwe wejście z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nie jest zapewniamy dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego).