XVI Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Franciszki Platówny 20.XI (I etap online) i 4-5.12.2020

Konkurs odbywać się będzie w dniach 20 listopada 2020 (I etap online) i 4-5 grudnia 2020 (II etap przesłuchania na żywo). 

Zgłoszenia w formie elektronicznego formularza należy wypełnić i wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2020 roku, dodatkowo należy przesłać na adres sekretariat@psmpodwale.pl skan zgłoszenia w formie wydruku poświadczonego pieczęcią szkoły oraz podpisem dyrektora.

I etap odbywać się będzie na podstawie nadesłanych nagrań audio-video dwóch utworów spośród programu konkursu, w tym obowiązkowo utworu barokowego lub etiudy wokalnej. Nagrania należy przesłać na adres: platowna@psmpodwale.pl do dnia 15 listopada 2020 roku.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa i formularz elektroniczny

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - nauczyciel / akompaniator