Rozpoczęcie roku

Procedura funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu w czasie epidemii koronawirusa (SARS-CoV2) od 1 września 2020 r.

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia objawów chorobowych od 1 września 2020 r.

W związku z panującą sytuacja epidemiczną nie odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2020/2021. W celu zachowania procedur sanitarnych i zgodnie z wytycznym GIS, MZ i MEN uczniowie wszystkich klas zostali przydzieleni do grup teoretycznych oraz na zajęcia indywidualne.

Procedura spotkań na rozpoczęcie roku:

 1. Przeczytaj wykaz realizowanych przedmiotów w swojej klasie: 
 2. Przejdź do Ogłoszenia dla uczniów (dotychczasowy login i hasło, uczniowie klasy pierwszej login i hasło otrzymali na adres e-mail podany w kwestionariuszu).
  • Sprawdź plan zajęć ogólnomuzycznych dla swojej klasy.
  • Sprawdź do których grup jesteś zapisany.
  • Odszukaj swoje przydziały indywidualne, sprawdź do kogo zostałeś przydzielony.
  • Wejdź na “plany indywidualne - pierwsze spotkanie”, sprawdź, kiedy masz się zgłosić na pierwszą lekcję.
 3. Zgłoś się na wszystkie zajęcia we wskazanych terminach. Na zajęcia z przedmiotu głównego weź instrument - nie dotyczy: harfistek, pianistów i pianistek, organistów i organistki oraz klawesynistów :)


Wszystkich prosimy o przychodzenie do szkoły od 1 września na wyznaczoną godzinę rozpoczęcia zajęć oraz o ograniczenie ilości opiekunów towarzyszących do jednej osoby (dotyczy zajęć indywidualnych, na zajęcia zbiorowe przychodzą wyłącznie uczniowie).

Uczniowie, którzy z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć w zajęciach w przydzielonych grupach teoretycznych, mogą ubiegać się o dokonanie zamiany grupy. W tym celu muszą zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia wraz ze wskazaniem wybranej grupy. Ze względu na obowiązujące limity osób w grupach nie każda zmiana będzie możliwa.

Wszelkie zmiany planu zajęć indywidualnych proszę uzgadniać bezpośrednio z nauczycielami prowadzącymi dany przedmiot.

Pierwsze spotkanie:

 • chóru zaplanowane jest na 5 września na godz. 09:30 w sali koncertowej (3.05) (aktualizacja 31.08.2020)
 • zespołów wokalnych - 4 września o 15:00 w sali kameralnej (0.22)
 • orkiestry kameralnej - 5 września o 9:00 w sali koncertowej (3.05)
 • orkiestry dętej - 5 września o 11:00 w sali koncertowej (3.05) - proszę przynieść instrumenty


Przypominamy, że należy zgłosić się na wszystkie obowiązujące zajęcia. Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcjach do 7 września 2020 r może skutkować skreśleniem z listy uczniów.

Przypominamy uczniom klas pierwszych i nowoprzyjętych do klas wyższych, że do 25 września 2020 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole (uczniowie klasy śpiewu solowego zaświadczenie od lekarza-foniatry). Brak takiego zaświadczenia jednoznaczny będzie z rezygnacją z nauki w szkole.

Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych (prosimy o przychodzenie jednego z rodziców) na spotkanie informacyjno-organizacyjne z dyrekcją i kierownikami, które odbędzie się 7 września o g. 18:00 w sali koncertowej szkoły.

Zgodnie z art. 44zd pkt. 8. ustawy o systemie oświaty informujemy uczniów oraz rodziców, że konsekwencją otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych (niedostatecznej lub dopuszczającej z instrumentu głównego albo kształcenia słuchu lub niedostatecznej z pozostałych przedmiotów) jest skreślenie z listy uczniów.