Dokumenty

Pobierz druk kwestionariusza (prosimy o wydruk dwustronny)
Pobierz druk kwestionariusza dla Rytmiki (prosimy o wydruk dwustronny)
Zgoda na czasową publikację danych
Informator
Oświadczenie - Rada Rodziców

Wymagane załączniki do kwestionariusza:
  1. Potwierdzoną z oryginałem kopię ostatniego świadectwa szkoły muzycznej (dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym)
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz dodatkowo:
  • śpiew solowy - zaświadczenie od audiologa i foniatry
  • instrumenty dęte - zaświadczenie od pulmonologa
  • rytmika - aktualne zaświadczenie lekarskie o prawidłowej budowie ciała
  1. Podanie o przyjęcie do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie w P.B.S.A. - formularz do pobrania ze strony www.pbsa.pl)
  2. Zaświadczenie ze szkoły macierzystej o pozytywnych wynikach klasyfikacji (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza).

Uwaga!
Kandydaci zdający do klasy wyższej niż pierwsza do 31.05.2019 r. zgłoszą się do kierownika sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych - Danuty Dziubek, w celu ustalenia zakresu materiału obowiązującego na egzaminie wstępnym.

Szkoła może zapewnić kandydatom pianistę-akompaniatora. Prośbę o przydział akompaniatora należy zaznaczyć w kwestionariuszu. Nuty akompaniamentu należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z kwestionariuszem.

Termin składania kwestionariusza oraz wymaganych dokumentów upływa z dniem: 31.05.2019 r. Podania o przydział uczniów do poszczególnych pedagogów nie są dla szkoły zobowiązujące.