Dokumenty

Pobierz druk kwestionariusza
Pobierz druk kwestionariusza dla Rytmiki
Informator
Oświadczenie - Rada Rodziców

Wymagane załączniki do kwestionariusza:
  1. Potwierdzoną z oryginałem kopię ostatniego świadectwa szkoły muzycznej (dla kandydatów z przygotowaniem muzycznym)
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej oraz dodatkowo:
  • Wydział Wokalny - zaświadczenie od audiologa i foniatry
  • Wydział Instrumentalny (specjalizacja instrumenty dęte) - zaświadczenie od pulmonologa
  • Wydział Rytmiki - aktualne zaświadczenie lekarskie o prawidłowej budowie ciała
  1. Dwie fotografie formatu 30x42 (w tym jedna naklejona na kwestionariuszu)
  2. Skrócony odpis aktu urodzenia - kserokopia
  3. Wniosek o przyjęcie do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie w P.B.S.A. - formularz do pobrania ze strony www.pbsa.pl)
  4. Zaświadczenie ze szkoły macierzystej o pozytywnych wynikach klasyfikacji (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza).
  5. W przypadku, gdy większa liczba kandydatów niż liczba miejsc, uzyskała równorzędne wyniki na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria, o których mowa w art.20n ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kandydaci , o których mowa powyżej zobowiązani są do przedłożenia stosownych dowodów potwierdzających stan faktyczny, o którym mowa w powołanym przepisie.

Uwaga!
Kandydaci zdający do klasy wyższej niż pierwsza do 31.05.2018 r. zgłoszą się do kierownika sekcji przedmiotów ogólnomuzycznych - Danuty Dziubek, w celu ustalenia zakresu materiału obowiązującego na egzaminie wstępnym.

Szkoła może zapewnić kandydatom pianistę-akompaniatora. Prośbę o przydział akompaniatora należy zaznaczyć w kwestionariuszu. Nuty akompaniamentu należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z kwestionariuszem.

Termin składania kwestionariusza oraz wymaganych dokumentów upływa z dniem: 31.05.2018 r.